เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าเฉพาะเครื่องมือไฟฟ้า

 1. รับประกันสินค้า 6 เดือน (นับจากวันที่ซื้อสินค้าไปแล้ว)
 2. ในกรณีที่ต้องการเคลมรับประกันโปรดส่งเครื่องสภาพเดิม โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน พร้อมทั้งใบรับประกันมายังศูนย์ซ่อม บ.มิตรอภัยจก.
 3. การรับประกันจะถูกยกเลิก หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 4. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
  • การซ่อมหรือดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของทางบริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ
  • การเพิ่ม/ลด อะไหล่ หรือใช้ อะไหล่ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของบ๊อช
  • อุบัติเหตุ ความประมาท เลินเล่อ การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธี หรือภัยธรรมชาติต่างๆ
  • การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากระบุไว้ หรือความเสียหายเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
  • การใช้งานที่ผิดแผก หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำการใช้งานคู่มือการใช้งาน
  • การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
 5. ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
  • บริษัทมิตรอภัยจำกัด เลขที่ 1001 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
  • โทร 0-2938-1790